บริษัท เคเอส ทีวี จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จานรับสัญญาณ ดาวเทียม อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ Solar cell ภายใต้ แบรนด์ โดยยึดหลัก 1. สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตฐาน 2. ราคาโดนใจ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. บริการหลังการขาย สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ
วารันตี
MCS

MCS คือ มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่โรงงานผลิตต้องปฏิบัติตาม และรักษาไว้ในการผลิตสินค้าแบรนด์ดีสนีย์ โดยตระหนักว่าโรงงานผลิตมีสภาพ แวดล้อมการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดีสนีย์ตระหนักว่าแม้ว่า โรงงานผลิตจะปฏิบัติตามมาตรฐานMCSสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงาน ผลิตดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตาม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้จำหน่าย จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับโรงงานผลิต เพื่อสนับสนุนให้โรงงานผลิตทุกแห่งที่ผลิตสินค้าแบรนด์ดีสนีย์ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน อาจช่วยแนะนำโปรแกรมที่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงงานผลิตแต่ละแห่งได้

   
ce “European ConFormity” เดิมทีใช้เครื่องหมาย EC แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมา เป็นเครื่องหมาย CE อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2536 เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้า เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหมดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้ม ครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป การมีเครื่องหมาย CE กำกับบนสินค้าจะทำให้สินค้านั้นสามารถวางจำหน่าย และสามารถเคลื่อนย้าย ได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ European Economic Area (EEA) ยกเว้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมาชิกแต่ละประเทศจะดำเนินการออกกฎหมายภายในประเทศให้สอด คล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป หรือ EC Directives ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมาย CE
   
iec

IEC (Internationnal Electrotechique Commission) เป็นคำย่อของ คณะกรรมาธิการระหว่างประประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คโทรเทคนิคซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมา เพื่อกำหมดมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ ทำการจัดทำแบบการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2449 1.ประเทศจะมีกรรมการแห่งชาติ1ชุด โดยในประเทศไทย กรรมาธิการที่เข้าร่วมกับ IEC คือ สมอ.หรือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นเอง โดยเข้าร่วมตั้งแต่งปี พ.ศ.2534 ในประเภท full member คือ มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่และสามารถเข้าร่วมกำหมดมาตรฐาน ได้ สมาชิกประเภท full member นั้น จะมี่การแบ่งการทำงาน ออกเป็น 2ประเภทคือ
1 (Participating member หรือ P-member)
2 (Observer member หรือ O-member)

   
bba การพิสูจน์ เอกสาร สิทธิ์ สำหรับวัตถุประสงค์ ของผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างและ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ อาคารต่างๆ ที่ใช้ในสหราชอาณาจักร หรือเรียกกันว่า เป็น BBA agreement รับรอง
   
bppt เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ แผนกประสานงานของกระทรวงเทคโนโลยีและการวิจัย ที่มีงานของการปฏิบัติ หน้าที่ของรัฐบาล ในด้านการประเมินผล และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
   
iso

ISO ย่อมาจาก International Standardization and Organization มีชื่อว่าองค์การมาตรฐานสากลหรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1946 หรือ พ.ศ.2489 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์คล้ายๆ กับองค์การการค้าอื่นๆของโลก คือการจัดระเบียบการค้าโลก ด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ใครเข้าระบบกติกานี้ถึงจะอยู่ได้

   
Haccp HACCP System Certified No.15/03H0021R00 ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบวิเคราะห์จุดวิกฤต ในกระบวนการผลิตอาหาร โดยการประเมินจุดวิกฤตที่เป็นไปได้ในการเกิดอันตรายทั้งหมดใน ด้านกายภาพ เคมี และต้านจุลินทรีย์ เพื่อให้มีความมั่นใจ ได้ว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค
   
tuv

TÜV / ABE Certification
ผลิตภัณฑ์หลังคาของบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ABE ประเทศเยอรมันนี้ โดย TUV Rheinland เป็นสิ่งรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรคลาส ได้รับการยอมรับจากกลุ่มตลาดของยุโรป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

   
pv มาตรฐานในการตรวจสอบ การรีไซเคิล ของแผง เซลล์แสงอาทิตย์โดย PV CYCLE การรับรองการรีไซเคิลวงจร PV เป็นตัวการ รีไซเคิล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยุโรป
   
cgc โครงการ “การจัดตั้ง การรับรองแห่งชาติ โปรแกรมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศจีน ” CGC ดำเนินการรับรอง สำหรับผลิตภัณฑ์ SWH และแระสบความสำเร็จ ที่โดดเด่นการรับรองผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการทดสอบ ชนิดและตรวจสอบโรงงาน
   
ul UL ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน หรือ Underwriters’ Laboratorieslnc. เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรับรองความปลอดภัยของสินค้าได้เริ่มทดสอบสินค้าและเขียนมาตรฐาน ความปลอดภัย กว่า 100 ปีตั้งแต่ปี 1894 UL ได้ประเมินสินค้า ชิ้นส่วน วัสดุ และระบบ โดยมีมาตรฐานไม่น้องกว่า 1200 มาตรฐาน